Emilija Stojkovska

Team Member


Дипломиран инж. Агроном- поледелство.

Вработен во НЈСК ХОЛДИНГ на работна позиција агроном во поледелство и се грижи за состојбата на растенијата. Претходно работни искуство во Земјоделска аптека ,,Агро семе’’, Национална стратегија проект за промоција на Македонски вина во соработка на ИПАРД.