Dimitar Ilievski

Team Member


Дипломиран Земјоделски инж. – поледелство

Работно искуство околу 15 години во ,,Зик Скопско поле’’(Еуро Ленд); Зик Скопско Поле(наово) и Зик Скопско поле (дељадровуд). Моментално вработен во НЈСК Холдинг. Завршена обука од инструктори од С.А.Д. за одгледување на канабис за медицински цели.